You are currently viewing Mitä markkinointi tehdään?
markkinointi tehdään

Mitä markkinointi tehdään?

Markkinointi on liiketoiminnan keskeinen osa-alue, joka kattaa erilaisia strategioita, taktiikoita ja toimenpiteitä yrityksen tuotteiden tai palveluiden edistämiseksi ja asiakkaiden houkuttelemiseksi. Markkinoinnin tarkoituksena on luoda arvoa sekä yritykselle että sen kohdeyleisölle. Se auttaa yritystä tavoittamaan oikeat asiakkaat, luomaan vahvan brändin, lisäämään myyntiä ja luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Markkinoinnin merkitys liiketoiminnassa

Markkinointi on olennainen osa liiketoimintaa, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen menestykseen. Se toimii moottorina yrityksen kasvulle, kilpailuedun saavuttamiselle ja asiakassuhteiden rakentamiselle. Seuraavassa käsitellään markkinoinnin merkitystä liiketoiminnassa tarkemmin.

1. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen

Markkinointi auttaa yritystä ymmärtämään paremmin kohdeyleisönsä tarpeita, toiveita ja mieltymyksiä. Tehokkaan markkinoinnin avulla yritys voi kerätä tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja ostokäyttäytymisestä. Tämä tieto auttaa yritystä kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia.

2. Brändin rakentaminen ja erottautuminen

Markkinointi on tärkeä työkalu brändin rakentamisessa ja erottautumisessa kilpailijoista. Hyvin suunniteltu markkinointistrategia auttaa yritystä luomaan halutun brändi-imagon ja viestimään sen asiakkaille. Brändin rakentaminen luo luottamusta ja tunnistettavuutta, mikä puolestaan houkuttelee asiakkaita ja luo kilpailuetua.

3. Tuotteiden ja palveluiden markkinointi

Markkinointi mahdollistaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden tehokkaan markkinoinnin ja myynnin. Se auttaa yritystä tavoittamaan kohdeyleisönsä oikeissa kanavissa ja oikeaan aikaan. Markkinointitoimenpiteet, kuten mainonta, digitaalinen markkinointi, tapahtumat ja suhdetoiminta, auttavat yritystä luomaan näkyvyyttä ja houkuttelemaan asiakkaita ostamaan tuotteita tai hyödyntämään palveluita.

4. Asiakassuhteiden rakentaminen ja sitouttaminen

Markkinointi on tehokas työkalu asiakassuhteiden rakentamiseen ja sitouttamiseen. Säännöllinen ja kohdennettu viestintä asiakkaille auttaa luomaan pitkäaikaisia suhteita ja lisäämään asiakasuskollisuutta. Markkinointitoimenpiteiden avulla yritys voi tarjota arvoa asiakkailleen, vastata heidän tarpeisiinsa ja tarjota personoituja kokemuksia, mikä edistää asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta.

5. Kilpailuedun saavuttaminen

Markkinointi auttaa yritystä saavuttamaan kilpailuedun markkinoilla. Tehokas markkinointistrategia voi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan tarjoamalla ainutlaatuisia arvonlisäpalveluita, parempaa asiakaskokemusta tai kilpailukykyisempiä hintoja. Markkinointitoimenpiteiden avulla yritys voi viestiä näistä kilpailuetutekijöistä ja houkutella asiakkaita valitsemaan juuri heidän tuotteensa tai palvelunsa.

Markkinointi on siis olennainen osa liiketoimintaa, joka auttaa yritystä menestymään kilpailussa. Sen avulla yritys voi ymmärtää asiakkaiden tarpeita, rakentaa vahvaa brändiä, markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan, luoda ja ylläpitää asiakassuhteita sekä saavuttaa kilpailuetua. Tehokas markkinointi edellyttää strategista suunnittelua, taktista toteutusta ja jatkuvaa seurantaa, jotta yritys voi pysyä kilpailukykyisenä ja saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa.

Markkinoinnin tavoitteet

Markkinoinnin tavoitteet vaihtelevat yrityksestä ja sen liiketoimintastrategiasta riippuen, mutta tässä on muutamia yleisiä markkinoinnin tavoitteita:

 1. Tietoisuuden lisääminen: Yksi markkinoinnin tärkeimmistä tavoitteista on lisätä yrityksen, brändin tai tuotteen tietoisuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Tämä voidaan saavuttaa tehokkaan mainonnan, näkyvyyden sosiaalisessa mediassa ja muilla markkinointikanavilla.
 2. Asiakasuskollisuuden lisääminen: Markkinoinnin tavoitteena voi olla myös olemassa olevien asiakkaiden sitouttaminen ja uskollisuuden vahvistaminen. Tämä voidaan saavuttaa tarjoamalla erinomaista asiakaspalvelua, personoitua markkinointiviestintää ja tarjouksia, jotka kannustavat asiakkaita palaamaan uudelleen.
 3. Myynnin kasvattaminen: Markkinointi pyrkii usein lisäämään yrityksen myyntiä ja tulosta. Tavoitteena voi olla uusien asiakkaiden hankkiminen, nykyisten asiakkaiden lisäostojen edistäminen tai markkinaosuuden kasvattaminen. Markkinointitoimenpiteiden on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne ohjaavat potentiaalisia asiakkaita ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita.
 4. Kilpailuedun vahvistaminen: Markkinoinnin avulla pyritään luomaan ja vahvistamaan yrityksen kilpailuetua markkinoilla. Tämä voi sisältää ainutlaatuisen arvon tuottamisen, erottuvan brändin rakentamisen tai kohderyhmän paremman ymmärtämisen ja tavoittamisen.
 5. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen: Markkinointi voi auttaa yritystä luomaan pitkäaikaisia ja kestäviä asiakassuhteita. Tavoitteena voi olla asiakastyytyväisyyden lisääminen, asiakkaiden elinkaaren pidentäminen ja heidän sitoutumisensa yritykseen. Tämä edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta ja arvon tarjoamista asiakkaille.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä markkinoinnin tavoitteista. Yrityksellä voi olla myös muita yksilöllisiä tavoitteita, jotka liittyvät sen liiketoimintastrategiaan ja markkinatilanteeseen.

Markkinoinnin edut ja haasteet

Markkinoinnilla on useita etuja ja samalla se kohtaa myös joitakin haasteita. Tässä on joitakin markkinoinnin etuja ja haasteita:

Edut:

 1. Asiakkaiden tavoittaminen: Markkinointi tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tavoittaa kohderyhmänsä ja potentiaaliset asiakkaat. Tehokkaan markkinoinnin avulla voidaan luoda tietoisuutta, kiinnostusta ja houkutella asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluita.
 2. Brändin rakentaminen: Markkinointi auttaa yritystä rakentamaan ja vahvistamaan brändiään. Brändi edustaa yrityksen identiteettiä, arvoja ja lupauksia asiakkaille. Hyvin suunniteltu markkinointi voi auttaa luomaan positiivisen brändikuvan ja erottamaan yrityksen kilpailijoista.
 3. Myynnin kasvattaminen: Markkinoinnin tavoitteena on usein kasvattaa yrityksen myyntiä. Tehokkaat markkinointitoimenpiteet voivat ohjata potentiaalisia asiakkaita ostamaan ja edistää lisämyyntiä. Markkinointi auttaa luomaan kysyntää tuotteille tai palveluille ja voi johtaa parempiin myyntituloksiin.
 4. Suhteiden rakentaminen asiakkaisiin: Markkinointi tarjoaa yritykselle mahdollisuuden rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita. Tehokas asiakasviestintä, personointi ja asiakaspalvelu auttavat vahvistamaan asiakkaiden sitoutumista ja uskollisuutta.

Haasteet:

 1. Kilpailu ja melu markkinoilla: Markkinointi on tärkeää, mutta samalla myös haastavaa, koska markkinoilla on usein runsaasti kilpailua ja melua. Yrityksen on pystyttävä erottumaan ja kiinnittämään asiakkaiden huomio tehokkailla markkinointitoimenpiteillä.
 2. Muuttuvat kuluttajakäyttäytymisen trendit: Kuluttajakäyttäytyminen ja markkinointikanavat muuttuvat jatkuvasti. Yrityksen on pysyttävä ajan tasalla uusista trendeistä ja kanavista, jotta se voi tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaasti.
 3. Kustannukset ja budjetointi: Markkinointi voi vaatia merkittäviä investointeja, erityisesti kun otetaan huomioon mainonnan kustannukset, markkinointityökalut ja resurssit. On tärkeää budjetoida markkinointi huolellisesti ja varmistaa, että investoinnit tuottavat odotetut tulokset.
 4. Mittaaminen ja ROI: Markkinoinnin vaikutusten mittaaminen ja tuoton arvioiminen voi olla haastavaa. Usein on vaikeaa määrittää tarkasti, kuinka paljon myyntiä tai liiketoiminnan tuloksia voidaan suoraan liittää markkinointitoimenpiteisiin.
 5. Muuttuva teknologia ja digitaalinen muutos: Digitaalinen markkinointi ja teknologian kehitys muuttavat tapaa, jolla yritykset tavoittavat ja sitouttavat asiakkaita. Markkinoijien on pysyttävä ajan tasalla teknologian muutoksista ja osattava hyödyntää digitaalisia kanavia tehokkaasti.

Markkinointi tarjoaa monia etuja, mutta samalla se edellyttää jatkuvaa sopeutumista ja innovointia vastatakseen muuttuviin markkinointiympäristön haasteisiin.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu

Markkinatutkimus ja asiakasymmärrys

Markkinoinnin strateginen suunnittelu alkaa markkinatutkimuksen ja asiakasymmärryksen hankinnasta. Yrityksen on ymmärrettävä kohdeyleisönsä tarpeet, mieltymykset, ostokäyttäytyminen ja haasteet. Tähän voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten kyselytutkimuksia, haastatteluja, focus-ryhmäkeskusteluja ja analysoimalla asiakasdataa. Markkinatutkimuksen avulla yritys saa arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää markkinointistrategian luomisessa.

Kilpailuanalyysi

Markkinoinnin strategisen suunnittelun yhteydessä on tärkeää tehdä kilpailuanalyysi. Yrityksen on arvioitava kilpailutilannetta, kilpailijoiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisia markkinaraon. Kilpailuanalyysin avulla yritys voi määrittää oman kilpailuedun ja erottautumiskeinot, jotka auttavat menestymään markkinoilla.

Tavoitteiden asettaminen

Markkinoinnin strategisessa suunnittelussa on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet, jotka ovat linjassa yrityksen yleisten liiketoimintatavoitteiden kanssa. Tavoitteiden tulee olla mitattavissa ja realistisia. Esimerkiksi tavoitteena voi olla kasvattaa myynnin volyymiä tietyn prosenttimäärän verran, saavuttaa tietty markkinaosuus tai parantaa asiakastyytyväisyyttä tietyn arviointimenetelmän avulla. Tavoitteiden asettamisen avulla yritys saa selkeän suunnan markkinoinnilleen.

Segmentointi ja kohdistaminen

Markkinoinnin strategisessa suunnittelussa on tärkeää tunnistaa kohderyhmät ja segmentoida markkinat. Segmentoinnissa markkinat jaetaan erilaisiin ryhmiin, joilla on samankaltaisia tarpeita ja ominaisuuksia. Tämän jälkeen yritys voi kohdistaa markkinointitoimenpiteensä kullekin segmentille sopivalla tavalla. Esimerkiksi eri ikäryhmät, sukupuolet, sijainnit tai käyttäytymistavat voivat olla segmentointikriteerejä. Kohdennetun markkinoinnin avulla yritys voi tehokkaasti tavoittaa oikeat asiakkaat ja tarjota heille relevanttia viestiä.

Markkinointimix ja resurssien jakaminen

Markkinoinnin strategisessa suunnittelussa yrityksen on päätettävä, mitkä markkinointikeinot ja -kanavat sopivat parhaiten tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä tarkoittaa resurssien jakamista eri markkinointitoimenpiteiden välillä. Esimerkiksi mainonta, suoramarkkinointi, sosiaalinen media, tapahtumat ja sponsoroinnit ovat erilaisia markkinointikeinoja, joita voidaan hyödyntää. Markkinointimixin valintaan vaikuttavat kohdeyleisön preferenssit, budjetti, kilpailutilanne ja yrityksen tavoitteet.

Aikataulu ja seuranta

Markkinoinnin strategisen suunnittelun yhteydessä tulee määrittää markkinointitoimenpiteiden aikataulu. Tämä auttaa pitämään suunnitelman aikataulussa ja varmistaa, että toimenpiteet toteutetaan oikeaan aikaan. Lisäksi on tärkeää määrittää mittarit ja seurantajärjestelmät, joiden avulla markkinoinnin tuloksia voidaan seurata. Näin yritys voi arvioida markkinointitoimenpiteidensä tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia suunnitelmaan.

Markkinoinnin strategian päivitys

Markkinoinnin strateginen suunnittelu ei ole staattinen prosessi, vaan sitä tulee päivittää säännöllisesti. Yrityksen tulee seurata markkinatilannetta, kilpailua ja asiakkaiden tarpeiden muutoksia. Tarvittaessa markkinointistrategiaa tulee muokata ja päivittää vastaamaan muuttuvia olosuhteita. Jatkuvalla arvioinnilla ja sopeuttamisella yritys voi pitää markkinointinsa kilpailukykyisenä ja tehokkaana.

Markkinoinnin toteutus ja taktiikat

Brändin rakentaminen

Markkinoinnin strategisen suunnittelun jälkeen on aika siirtyä markkinoinnin toteutukseen. Brändin rakentaminen on yksi tärkeä osa-alue markkinoinnin toteutuksessa. Brändi luo yritykselle tunnistettavuutta ja erottuvuutta markkinoilla. Brändin rakentamiseen kuuluu esimerkiksi visuaalisen ilmeen suunnittelu, logo, slogani, yritysilmeen yhtenäisyys sekä yrityksen arvojen ja persoonallisuuden viestiminen markkinoille.

Viestintäkanavat ja -sisältö

Markkinoinnin toteutuksessa on tärkeää valita oikeat viestintäkanavat ja luoda houkuttelevaa sisältöä. Viestintäkanavia voi olla monia, kuten verkkosivut, sosiaalinen media, blogit, sähköpostimarkkinointi, printtimainonta ja tapahtumat. Kanavien valintaan vaikuttavat kohdeyleisön mieltymykset ja käyttäytymismallit. Sisällön tulee olla kiinnostavaa, hyödyllistä ja relevanttia kohdeyleisölle. Esimerkiksi blogikirjoitukset, oppaat, videomateriaalit ja infografiikat voivat olla tehokkaita sisältömuotoja.

Verkkomarkkinointi ja hakukoneoptimointi

Nykyään verkkomarkkinoinnilla on suuri merkitys, ja yrityksen tulee hyödyntää digitaalisia kanavia tavoittaakseen kohdeyleisönsä. Verkkosivut toimivat usein yrityksen ensimmäisenä kohtaamispintana potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Hakukoneoptimointi (SEO) on tärkeää, jotta yrityksen verkkosivut löytyvät hakukoneiden tuloksista. Tämä tarkoittaa verkkosivujen optimointia avainsanojen avulla, sisältömarkkinointia ja linkkien hankkimista.

Sosiaalinen media markkinointikanavana

Sosiaalinen media on tehokas markkinointikanava, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen kohdeyleisön kanssa. Yritys voi hyödyntää erilaisia sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter. Sosiaalisessa mediassa voidaan jakaa sisältöä, luoda bränditietoisuutta, tavoittaa uusia asiakkaita ja ylläpitää asiakassuhteita. Tärkeää on valita oikeat kanavat, joilla kohdeyleisö on aktiivinen, ja tuottaa sisältöä, joka herättää kiinnostusta ja sitouttaa seuraajat.

Suoramarkkinointi ja markkinointiviestintä

Suoramarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa kohdeyleisö suoraan. Sähköpostimarkkinointi, tekstiviestimarkkinointi ja suorapostitukset ovat suosittuja suoramarkkinoinnin keinoja. Markkinointiviestinnässä tulee kiinnittää huomiota kohderyhmän segmentointiin, henkilökohtaiseen viestintään ja relevanttiuteen. Hyvin suunniteltu ja kohdennettu markkinointiviestintä voi lisätä asiakasvuorovaikutusta ja parantaa konversiota.

Markkinoinnin toteutus vaatii huolellista suunnittelua, resurssien kohdentamista ja jatkuvaa seurantaa. Yrityksen on tärkeää arvioida toteutettujen markkinointitoimenpiteiden tuloksia ja tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmiin. Menestyksekäs markkinoinnin toteutus edellyttää jatkuvaa kehittämistä, reagointia markkinatilanteeseen ja asiakkaiden tarpeisiin sekä kilpailutilanteen huomioimista.

Päätelmä

Markkinointi on olennainen osa yritystoimintaa, joka auttaa yrityksiä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa. Se kattaa laajan kirjon toimenpiteitä ja strategioita, joilla pyritään vaikuttamaan kohdeyleisöön ja luomaan arvoa asiakkaille. Digitaalinen markkinointi on erityisen merkittävä nykypäivänä, sillä se tarjoaa monipuolisia tapoja tavoittaa ja sitouttaa asiakkaita verkossa.

Leave a Reply