You are currently viewing Mitä On B2B Markkinointi?
B2B Markkinointi

Mitä On B2B Markkinointi?

B2B-markkinointi, eli yritysten välinen markkinointi, on olennainen osa liiketoimintaa, joka vaatii erityisiä strategioita ja lähestymistapoja. Tässä artikkelissa tarkastelemme B2B-markkinoinnin keskeisiä näkökohtia ja tarjoamme vinkkejä menestyksekkään B2B-markkinoinnin toteuttamiseen.

Mitä On B2b Markkinointi?

B2B-markkinointi, lyhenne sanoista “business-to-business”, tarkoittaa kaupallista toimintaa, jossa yritykset myyvät tuotteitaan tai palveluitaan toisille yrityksille. Se eroaa kuluttajamarkkinoinnista (B2C-markkinointi), jossa yritykset kohdistavat markkinointinsa suoraan kuluttajiin.

B2B-markkinointi keskittyy yritysten välisiin suhteisiin ja pyrkii vastaamaan yritysten tarpeisiin. Tässä muodossa markkinointi voi olla monimutkaista, koska ostopäätökset voivat vaatia useita sidosryhmiä, pitkiä neuvotteluja ja räätälöityjä ratkaisuja. B2B-markkinointi kattaa eri alojen yritykset, kuten valmistus-, teknologia-, palvelu- ja tukkukaupan alat.

B2b markkinoinnin perusta

B2B-markkinoinnin perusta on ymmärrys siitä, että markkinointitoimenpiteiden tavoitteena on saavuttaa ja vaikuttaa yritysasiakkaisiin. B2B-markkinoinnissa keskitytään liiketoimintasuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä tuotteiden tai palveluiden myyntiin yritysten välillä.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

Tärkeimmät B2B-markkinoinnin periaatteet sisältävät seuraavat osa-alueet:

 1. Kohderyhmän tunteminen: B2B-markkinoinnissa on tärkeää ymmärtää kohdeyritysten tarpeet, toiveet, haasteet ja päätöksentekoprosessi. Tämä vaatii perusteellista tutkimusta ja asiakasymmärrystä.
 2. Kattava markkinointistrategia: B2B-markkinoinnissa tarvitaan selkeä ja kattava markkinointistrategia, joka määrittelee tavoitteet, kohderyhmät, viestinnän kanavat ja markkinointitoimenpiteiden aikataulun. Strategia auttaa ohjaamaan päätöksentekoa ja resurssien käyttöä.
 3. Käyttäjäkeskeinen sisältömarkkinointi: B2B-markkinoinnissa laadukas ja relevantti sisältö on avainasemassa. Sisältömarkkinoinnissa tavoitteena on tarjota arvokasta tietoa, ratkaisuja ja oivalluksia kohdeyritysten ongelmiin. Sisältö voi olla blogikirjoituksia, oppaita, case-tutkimuksia, videoita tai muuta formaattia, joka puhuttelee kohdeyleisöä.
 4. Sujuva asiakaspolku: B2B-markkinoinnissa on tärkeää luoda sujuva asiakaspolku, joka ohjaa potentiaaliset asiakkaat tietoisuudesta kiinnostukseen, harkintaan ja lopulta ostoon. Tämä vaatii selkeää ja houkuttelevaa viestintää eri kanavissa sekä helppoa tapaa ottaa yhteyttä ja saada lisätietoa.
 5. Mittaus ja analytiikka: B2B-markkinoinnissa mittaus ja analytiikka ovat keskeisiä. On tärkeää seurata markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta, kuten liikennettä verkkosivuilla, konversioita, asiakashankintakustannuksia ja asiakasuskollisuutta. Mittaamalla ja analysoimalla tuloksia voidaan tehdä parannuksia ja optimoida markkinointitoimenpiteitä.

Nämä perusteet luovat vankan pohjan B2B-markkinoinnille. Tärkeintä on ymmärtää kohderyhmä, tarjota arvoa ja rakentaa luottamusta pitkäaikaisten liiketoimintasuhteiden kehittämiseksi.

B2b Markkinoinnin tavoitteet

B2B-markkinoinnin tavoitteet vaihtelevat yrityksestä toiseen, mutta niissä on usein yhteisiä piirteitä. Tässä muutamia tyypillisiä tavoitteita, joita B2B-markkinoijat pyrkivät saavuttamaan:

 1. Asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen: B2B-markkinoinnin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja kannattavia asiakassuhteita. Markkinoijat pyrkivät luomaan luottamusta ja uskollisuutta asiakkaiden keskuudessa tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita, palveluita ja tukea.
 2. Uusien asiakkaiden hankinta: B2B-markkinoijat pyrkivät hankkimaan uusia asiakkaita ja kasvattamaan asiakaskuntaansa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kohdennetun markkinoinnin, liidien keräämisen ja myyntitiimien yhteistyön kautta.
 3. Brändin vahvistaminen: B2B-markkinoinnilla pyritään vahvistamaan yrityksen brändiä ja mainetta. Markkinoijat pyrkivät luomaan positiivista mielikuvaa yrityksestä ja erottumaan kilpailijoistaan tarjoamalla ainutlaatuisia arvoja ja ratkaisuja.
 4. Myynnin tukeminen: B2B-markkinointi tukee myyntitiimiä tarjoamalla heille laadukasta markkinointimateriaalia, liidejä ja tietoa potentiaalisista asiakkaista. Tavoitteena on auttaa myyntiä saavuttamaan parempia tuloksia ja kasvattamaan yrityksen myyntiä.
 5. Asiakastyytyväisyyden parantaminen: B2B-markkinointi pyrkii parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Tämä voidaan saavuttaa tarjoamalla tehokasta asiakaspalvelua, personoitua viestintää ja jatkuvaa tuen tarjoamista.
 6. Kilpailuedun saavuttaminen: B2B-markkinoinnin tavoitteena on saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Tämä voi tapahtua erilaisten markkinointistrategioiden, innovatiivisten ratkaisujen ja asiakaslähtöisyyden avulla.

On tärkeää huomata, että B2B-markkinoinnin tavoitteet voivat vaihdella yrityksen toimialasta, kohdemarkkinasta ja liiketoimintatavoitteista riippuen. Tavoitteiden asettaminen ja niiden jatkuva seuranta ja arviointi ovat keskeisiä osa-alueita B2B-markkinoinnissa.

Lukea lisää: Edut ja Haasteet B2B Markkinointi

Ensimmäiset askeleet B2B-markkinoinnin tekemisessä

B2B-markkinointi, eli yritysten väliseen liiketoimintaan keskittyvä markkinointi, vaatii huolellista suunnittelua ja strategista lähestymistapaa. Seuraavaksi käymme läpi ensimmäiset askeleet, jotka auttavat sinua aloittamaan B2B-markkinoinnin menestyksekkäästi.

1. Kohderyhmän määrittäminen

Yksi ensimmäisistä askelista B2B-markkinoinnissa on kohderyhmän määrittäminen. Kohderyhmän ymmärtäminen on keskeistä, jotta voit suunnata markkinointitoimenpiteesi oikeille tahoille ja viestiä heille relevantilla tavalla. Tarkastele seuraavia näkökohtia kohderyhmän määrittelyssä:

 1. Asiakasprofiili: Luo tarkka asiakasprofiili, joka kuvaa ihanteellista asiakastasi. Huomioi yrityksen koko, toimiala, sijainti, päätöksentekijät ja heidän tarpeensa. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, keitä haluat tavoittaa markkinoinnillasi.
 2. Segmentointi: Analysoi markkinaa ja jaa asiakkaat segmentteihin. Voit tehdä tämän esimerkiksi toimialan, liikevaihdon tai maantieteellisen sijainnin perusteella. Segmentointi auttaa sinua kohdentamaan viestisi tehokkaammin ja tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja eri asiakasryhmille.
 3. Ongelmien ja tarpeiden tunnistaminen: Syvenny kohderyhmäsi tarpeisiin, haasteisiin ja ongelmiin. Ymmärrä, mitkä ovat heidän tavoitteensa ja miten voit tarjota heille arvoa. Tämä auttaa sinua luomaan relevanttia sisältöä ja markkinointiviestejä, jotka kiinnostavat kohderyhmääsi.

2. Tavoitteiden asettaminen

Toinen tärkeä askel B2B-markkinoinnissa on tavoitteiden asettaminen. Selkeät ja mitattavat tavoitteet auttavat sinua suuntaamaan toimintasi oikeaan suuntaan ja arvioimaan markkinoinnin tehokkuutta. Tässä muutamia yleisiä tavoitteita, joita voit asettaa:

 1. Liidien generointi: Tavoitteena voi olla uusien potentiaalisten asiakkaiden hankkiminen ja liidien generoiminen. Voit esimerkiksi pyrkiä kasvattamaan verkkosivujesi kävijämääriä, keräämään uusia tilaajia uutiskirjeellesi tai houkuttelemaan asiakkaita lataamaan oppaita tai e-kirjoja.
 2. Brändin tunnettuuden lisääminen: Voit haluta kasvattaa yrityksesi brändin tunnettuutta ja parantaa sen mainetta markkinoilla. Tässä tapauksessa tavoitteena voi olla esimerkiksi medianäkyvyyden lisääminen, sosiaalisen median seuraajien kasvattaminen tai asiakkaiden positiivisten suosittelujen hankkiminen.
 3. Myynnin tukeminen: B2B-markkinointi voi myös tähdätä suoraan myynnin tukemiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakaskohtaamisten lisääminen, myyntiliidien laadun parantaminen tai ostosignaalien generointi, jotka auttavat myyntitiimiä tekemään tehokkaampia myyntiesityksiä.

Muista asettaa tavoitteet SMART-periaatteen mukaisesti eli ne ovat selkeitä (Specific), mitattavissa (Measurable), saavutettavissa (Achievable), relevantteja (Relevant) ja aikarajoitettuja (Time-bound). Näin voit seurata edistymistäsi ja tehdä tarvittavia muutoksia matkan varrella.

3. Sisältöstrategian luominen

Kun olet määrittänyt kohderyhmän ja asettanut tavoitteet, seuraava askel B2B-markkinoinnissa on luoda sisältöstrategia. Sisältöstrategia auttaa sinua tuottamaan ja jakamaan relevanttia ja arvokasta sisältöä, joka houkuttelee ja sitouttaa kohderyhmäsi. Tässä muutamia vinkkejä sisältöstrategian luomiseen:

 1. Kartoita ostoprosessi: Ymmärrä, miten asiakkaat etenevät ostoprosessissaan ja mitä tietoa he tarvitsevat eri vaiheissa. Tämä auttaa sinua luomaan sisältöä, joka vastaa heidän tarpeisiinsa ja auttaa heitä tekemään ostopäätöksiä.
 2. Monipuolinen sisältö: Hyödynnä erilaisia sisältömuotoja, kuten blogikirjoituksia, oppaita, case studyja, videoita ja webinaareja. Tarjoa sisältöä eri kanavissa ja eri muodoissa, jotta tavoitat kohderyhmäsi monipuolisesti ja tarjoat heille vaihtoehtoja.
 3. Käyttäjägeneroidun sisällön hyödyntäminen: Kannusta asiakkaitasi ja sidosryhmiäsi osallistumaan sisällöntuotantoon. Esimerkiksi asiakastestimoniaalit ja käyttäjien jakamat kokemukset voivat olla erittäin vaikuttavia ja auttavat rakentamaan luottamusta potentiaalisiin asiakkaisiin.
 4. Hakukoneoptimointi: Huomioi hakukoneoptimointi sisältöstrategiassasi. Tutki avainsanoja, joita kohderyhmäsi käyttää etsiessään ratkaisuja ongelmiinsa, ja sisällytä näitä avainsanoja sisältöösi. Tämä auttaa parantamaan näkyvyyttäsi hakukonetuloksissa ja houkuttelemaan enemmän liikennettä verkkosivuillesi.
 5. Jatkuva analysointi ja optimointi: Seuraa sisältöstrategian tehokkuutta ja analysoi, mitkä sisältömuodot ja aiheet resonoi kohderyhmäsi kanssa parhaiten. Tämä auttaa sinua optimoimaan sisältöstrategiaasi ja tarjoamaan entistä parempaa ja relevantimpaa sisältöä.

4. Markkinointikanavien valinta ja käyttö

Kun sisältöstrategiasi on valmis, on aika valita sopivat markkinointikanavat ja hyödyntää niitä kohderyhmäsi tavoittamiseksi. Seuraavassa on joitakin keskeisiä markkinointikanavia, joita voit harkita:

 • Verkkosivut: Kehitä ammattimaiset ja informatiiviset verkkosivut, jotka tarjoavat relevanttia sisältöä ja ohjaavat kävijät etenemään ostoprosessissa.
 • Sosiaalinen media: Valitse kanavat, joilla kohderyhmäsi on aktiivinen, ja jaa sisältöäsi näissä kanavissa. Käytä sosiaalista mediaa myös vuorovaikutuksen luomiseen ja asiakasdialogin ylläpitämiseen.
 • Sähköpostimarkkinointi: Rakenna sähköpostiluettelo ja lähetä kohderyhmääsi kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä säännöllisesti. Käytä automaatiota personoidun ja ajastetun viestinnän luomiseen.
 • B2B-verkostot: Liity alan B2B-verkostoihin ja osallistu alan tapahtumiin, konferensseihin ja messuille. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja saada näkyvyyttä yrityksellesi.
 • Hakukonemarkkinointi (SEM): Hyödynnä hakukonemainontaa, kuten Google Ads, tavoittaaksesi potentiaaliset asiakkaat, jotka etsivät aktiivisesti tuotteita tai palveluita.

5. Mittaus ja analytiikka

On tärkeää seurata ja mitata markkinointitoimenpiteidesi tehokkuutta, jotta voit arvioida niiden vaikutusta tavoitteisiisi. Käytä markkinointianalytiikkaa ja seurantatyökaluja, kuten Google Analytics, seurataksesi verkkosivujesi liikennettä, konversioita ja muita tärkeitä mittareita.

Analysoi kampanjoidesi suorituskykyä ja ota oppia tuloksista. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitkä markkinointikanavat ja sisältömuodot toimivat parhaiten kohderyhmäsi kanssa. Tee tarvittavat muutokset strategiaasi ja optimoi markkinointitoimenpiteesi jatkuvasti saavuttaaksesi parempia tuloksia.

6. Asiakaslähtöisyys ja jatkuva kehitys

B2B-markkinoinnissa on tärkeää olla jatkuvasti asiakaslähtöinen ja pyrkiä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Kuuntele asiakkaitasi ja kerää palautetta heiltä. Käytä saamiasi tietoja parantaaksesi tuotteitasi, palveluitasi ja markkinointitoimenpiteitäsi.

Jatkuva kehitys on avain menestykseen B2B-markkinoinnissa. Pidä korvat auki uusille trendeille, teknologioille ja markkinointimenetelmille. Ole valmis sopeutumaan muutoksiin ja testaamaan uusia lähestymistapoja. Menestyvä B2B-markkinointi vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.

B2b markkinointi vinkkejä

1. Kohdista viestintä kohderyhmälle

B2B-markkinoinnissa on tärkeää ymmärtää kohderyhmäsi tarpeet ja odotukset. Kohdista viestintäsi heille relevantilla ja hyödyllisellä sisällöllä. Esimerkiksi, jos tarjoat ohjelmistoratkaisuja yrityksille, keskity korostamaan niiden liiketoiminnallisia etuja ja kuinka ne voivat ratkaista asiakkaiden ongelmia.

2. Rakenna vahva brändi

B2B-markkinoinnissa brändin luominen ja vahvistaminen ovat avainasemassa. Pyri erottumaan kilpailijoista positiivisella tavalla ja rakentamaan luottamusta asiakkaiden keskuudessa. Keskity brändisi arvoihin, ainutlaatuisuuteen ja laatuun, ja viesti niitä johdonmukaisesti kaikissa markkinointikanavissasi.

3. Hyödynnä digitaalisia markkinointikanavia

Digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen on B2B-markkinoinnin tehokkuuden avain. Luo houkutteleva ja informatiivinen verkkosivusto, hyödynnä sisältömarkkinointia, jaa arvokasta tietoa sosiaalisessa mediassa ja käytä sähköpostimarkkinointia tavoittaaksesi potentiaaliset asiakkaat. Analysoi ja seuraa tuloksia, jotta voit optimoida kampanjoitasi ja parantaa niiden tehokkuutta.

4. Rakenna luottamusta ja pitkäaikaisia suhteita

B2B-markkinoinnissa pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat arvokkaita. Panosta asiakaspalveluun, kuuntele asiakkaiden tarpeita ja tarjoa heille ratkaisuja. Rakenna luottamusta ja näytä asiakkaillesi, että olet sitoutunut heidän menestykseensä. Lisäksi, hyödynnä suosituksia ja asiakaskokemuksia, jotka voivat auttaa vakuuttamaan uusia potentiaalisia asiakkaita.

5. Mittaa ja analysoi tuloksia

Menestyksekkään B2B-markkinoinnin saavuttamiseksi on tärkeää mitata ja analysoida tuloksia. Seuraa markkinointikampanjoidesi suorituskykyä, kuten liidien määrää, konversioprosentteja ja asiakasuskollisuutta. Hyödynnä analytiikkaa ja raportointityökaluja parantaaksesi strategioitasi ja optimoidaksesi markkinointitoimenpiteitäsi jatkuvasti.

Yhteenveto

B2B-markkinointi on monimutkainen ja vaativa alue, mutta noudattamalla näitä käytännön vinkkejä voit parantaa markkinointisi tehokkuutta ja saavuttaa menestystä yritysten välisessä markkinoinnissa. Muista kohdistaa viestintäsi kohderyhmälle, rakentaa vahva brändi, hyödyntää digitaalisia markkinointikanavia, rakentaa luottamusta asiakkaisiin ja mitata tuloksia jatkuvasti. Näiden vinkkien avulla voit luoda tuloksellisia B2B-markkinointikampanjoita ja vahvistaa asemaasi markkinoilla.

Leave a Reply